کلینیک ساختمانی آراد
- طراحی و اجرای مقاومسازی و بهسازی لرزه ای و ثقلی
- ترمیم سازه ها
- کاشت بولت و آرماتور و رول بولت
- بازسازی و بهسازی معماری داخلی و نما
در کلینیک ساختمانی آراد، ترمیم و مقاومسازی سازه (بهسازی لرزه ای و ثقلی) و همچنین مرمت و بازسازی معماری داخلی و نمای ساختمانها انجام می شود. به طور کلی هدف از این فعالیتها، بهسازی ساختمانها و اسکلتهای موجود می باشد.
لیست زمینه های فعالیت
طراحی و اجرای مقاومسازی و بهسازی لرزه ای و ثقلی
گروه مهندسین مشاورآراد در زمینه های مختلف بهسازی لرزه ای و ثقلی انواع سازه های بتنی، فلزی و بنایی به صورت طرح و اجرا ارائه خدمات می نماید.
ترمیم سازه
کلینیک ساختمانی آراد خدمات متنوع خود را در رابطه با ترمیم سازه ارائه می نماید
کاشت بولت و آرماتور و رول بولت
انجام برخی از تغییرات در سازه های موجود از قبیل افزودن بالکن و کنسول ها، اضافه نمودن نیم طبقه و برخی از روش های مقاوم سازی در سازه های بتنی نیازمند کاشت بولت های مخصوص یا رول بولت و کاشت آرماتور جهت اتصال المانهای جدید به عضو بتنی قدیمی می باشد
بازسازی و بهسازی معماری داخلی و نما
بازسازی و بهسازی معماری داخلی و نما

    صفحه 1 از 1(4 ركورد)