کارشناسان ارشد
کارشناسان ارشد

پیام اشتری
دکترای عمران – مهندسی زلزله
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با 18 سال سابقه
سودابه کخا
کارشناس ارشد معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با 14 سال سابقه
رضا زندی
کارشناس ارشد معماری
از دانشگاه بین المللی امام خمینی
با 18 سال سابقه
رضا صبوری
کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی
از دانشگاه تهران
با 33 سال سابقه
اصغر وفا نژاد
کارشناس ارشد تاسیسات برقی از دانشگاه صنعتی شریف
با 36 سال سابقه
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *