ترمیم سازه ها

 ليست پروژها

پل آفتاب ابهر

جزئیات پروژه

پل صائین قلعه

جزئیات پروژه

پل انذر

پل بتنی انذر در شهرستان طارم استان زنجان قرار دارد.
ضعف تیرهای عرشه این پل در برابر نیروهای وارده ...

جزئیات پروژه

پل مالدره

ترمیم ، مقاوم سازی و بهسازی با استفاده از الیاف FRP

جزئیات پروژه

    صفحه 1 از 1 ( 4 ركورد )