اخبار و رویداد ها
بهسازی و تقویت پروژه استخر حجاب
     1396/07/12
 

طرح بهسازی و تقویت پروژه استخر حجاب با مساحت 1858 متر مربع توسط مهندسین مشاور آراد طرح آرین به اتمام رسید. طراحی پروژه مذکور شامل تغییر در معماری داخلی پروژه و همچنین طراحی مجدد سازه و تهیه نقشه های تقویت در زمینه سازه و بهسازی بنا از نظر تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد. مشاور انجام متره و برآورد مالی پروژه را نیز بر عهده گرفته است.