اخبار و رویداد ها
طراحی پروژه مرکز بهداشتی درمانی دندی
     1396/07/12
 

باز طراحی نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات پروژه مرکز بهداشتی و درمانی شهر دندی به مساحت 1378 متر مربع به کارفرمایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان که در پاییز سال 1395 آغاز شده بود به اتمام رسیده و هم اکنون مراحل اجرایی این پروژه آغاز گردیده است.
شرکت مهندسین مشاور آراد طرح آرین علاوه بر همکاری در زمینه طراحی نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک و همچنین طراحی محوطه و ساختمان های جانبی اطراف محوطه، در زمینه متره و برآورد و همچنین نظارت بر اجرا با این کارفرمای محترم همکاری می نماید.