مهندسین مشاور آراد
مهندسین مشاور آراد در زمینه های طراحی و نظارت بر طرح های معماری، سازه و تاسیسات انواع ساختمانها فعالیت ارایه می نماید:
- طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
- طراحی و نظارت ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی
- طراحی نما و معماری داخلی
- طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی و کارخانجات
- مشاور عالی، کنترل نقشه ها و گزارشها
این گروه متناسب با نیاز و درخواست کارفرما نسبت به ارایه خدمات تکمیلی مطالعات امکان سنجی، مطالعات فاز یک و ارایه نقشه های کارگاهی علاوه بر ارایه نقشه های فاز دو اقدام می نماید.
همچنین به عنوان مشاور عالی و به نمایندگی از کارفرما در زمینه کنترل خدمات طراحی و نظارت شرکتهای مهندسین مشاور پروژه ها نیز فعال است.
نظارت بر هریک از پروژه ها علاوه بر نظارت عالیه می تواند به شیوه نظارت کارگاهی نیز انجام پذیرد.
لیست زمینه های فعالیت
طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
گروه مهندسین مشاورآراد در زمینه طراحی و نظارت انواع ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری فعالیت می نماید
طراحی و نظارت ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی
گروه مهندسین مشاورآراد در زمینه طراحی و نظارت انواع ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی فعالیت می نماید
طراحی نما و معماری داخلی
طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی و کارخانجات
گروه مهندسین مشاورآراد در زمینه طراحی و نظارت انواع ساختمانهای صنعتی و کارخانجات فعالیت می نماید
مشاور عالی، کنترل نقشه ها و گزارشها
خدمات مشاور عالی گروه مهندسین مشاورآراد

    صفحه 1 از 1(5 ركورد)