طراحی و اجرای مقاومسازی و بهسازی لرزه ای و ثقلی

 ليست پروژها

مقاوم سازی ستون های مجتمع مسکونی مشکات

جزئیات پروژه

مقاوم سازی ستون های مجتمع توانبخشی زنجان

جزئیات پروژه

مقاوم سازی مزار شهدای زنجان

جزئیات پروژه

پل انذر

پل بتنی انذر در شهرستان طارم استان زنجان قرار دارد.
ضعف تیرهای عرشه این پل در برابر نیروهای وارده ...

جزئیات پروژه

بهسازی و مقاوم سازی ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر

جزئیات پروژه

طرح تقویت سازه آبفا

جزئیات پروژه

پل مالدره

ترمیم ، مقاوم سازی و بهسازی با استفاده از الیاف FRP

جزئیات پروژه

    صفحه 1 از 1 ( 7 ركورد )